Posts Tagged ‘I wannabe your…’

Birkin e Jane Birkin, como as duas musas fashion se cruzam no mundinho da moda.